V2 HP

DIMS

5’5” 17.75” 2.13” 21.65
5’7” 18.13” 2.18” 23.45
5’8” 18.25” 2.18” 24.00
5’9” 18.38” 2.18” 24.65
5’10” 18.50” 2.25” 25.75
5’11” 18.63” 2.25” 26.45
6’0” 18.75” 2.32” 27.60
6’1” 18.88” 2.32” 28.40
6’2” 19.13” 2.38” 29.85
6’4” 19.63” 2.63” 34.65