V3 ROUND IT

DIMS

5’4″ 18.25″ 2.20″ 23.88
5’6″ 18.75″ 2.25″ 25.84
5’8″ 19.00″ 2.32″ 27.90
5’10″ 19.50″ 2.38″ 30.00
5’11″ 19.75″ 2.44″ 31.70
6’0″ 20.00″ 2.50″ 33.33
6’1″ 20.25″ 2.56″ 35.00
6’2″ 20.50″ 2.63″ 36.88
6’3″ 20.50″ 2.63″ 37.50
6’4″ 21.00″ 2.75″ 40.45
6’5″ 21.00″ 2.75″ 41.10
6’6″ 21.00″ 2.75″ 41.70
6’8″ 21.25″ 2.88″ 45.35
6’10″ 21.50″ 2.88″ 47.30